Privacybeleid

 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 maart 2020.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Van Top tot Teen (KvK-nummer 27306751)
Tilanusstraat 4, 2672 BL Naaldwijk

Contactpersoon: Petra Fontijn-Loos

T   0174 610008
E   petra@petrafontijn.nl

HOE KRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Van Top tot Teen krijgt uw persoonsgegevens op twee manieren:

 • van uzelf. Denk aan de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en sms of Whatsapp;
 • via derden, in het kader van onze dienstverlening aan u. Voor het gebruik van deze gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Van Top tot Teen verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
 • uw geslacht;
 • de inhoud van de communicatie tussen u en Van Top tot Teen;
 • uitwerkingen van opdrachten;
 • uw CV of levensgeschiedenis.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ  PERSOONSGEGEVENS?

Van Top tot Teen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leggen en onderhouden van contact met u;
 • adequate dienstverlening;
 • leveren van bewustwordingstrajecten aan u;
 • het beheren van het cliëntenbestand, afsprakenplanning en facturering;
 • marketingactiviteiten, zoals het verbeteren van informatie op website en (social) media;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • afwikkelen van eventuele geschillen.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Het verwerken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om de overeenkomst met u of de opdrachtgever uit te kunnen voeren, om onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, onze financiële belangen te beschermen en onze diensten te optimaliseren.

Voor de verwerking van vertrouwelijke persoonsgegevens wordt altijd uw toestemming gevraagd.

WIJ GEBRUIKEN GEGEVENS NIET ZOMAAR

Als wij persoonsgegevens uitwisselen met bijvoorbeeld leveranciers van IT-, web- of grafische diensten, dan gebeurt dat uitsluitend in het kader van bovengenoemde doeleinden. Datzelfde geldt als wij uw persoonsgegevens verstrekken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij zullen uw gegevens nooit ofte nimmer verstrekken voor commerciële of goede doelen.

DE WET EN UW PERSOONSGEGEVENS

Bij gebruikmaking van Google Analytics, LinkedIn en Facebook kunnen uw gegevens worden opgeslagen buiten de Europese Unie. Die drie partijen zijn EU-VS Privacy Shield-gecertificeerd, wat garandeert dat zij zich zullen houden aan de Europese privacywet- en -regelgeving.

Van Top tot Teen verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring staan genoemd.

Aangezien de (fiscale) wetgeving bewaarplicht voorschrijft, zijn wij eraan gehouden bepaalde gegevens te bewaren conform de wettelijke termijn.

BEVEILIGING

Uw persoonsgegevens zijn bij Van Top tot Teen beveiligd tegen verlies en toegang van onbevoegden. Daartoe zijn passende maatregelen genomen.

Om via onze website en social media algemene, niet-gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen, combineren wij persoonsgegevens uit onze webgebaseerde bronnen.

Op onze website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

INZAGE, VRAGEN EN BEZWAAR

U kunt Van Top tot Teen te allen tijde verzoeken de persoonsgegevens in te zien die wij bewaren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

U kunt ons ook verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Van Top tot Teen, ter attentie van Petra Fontijn-Loos
Tilanusstraat 4, 2672 BL Naaldwijk

0174 610008
E  petra@petrafontijn.nl

KLACHTEN

Hebt u klachten over de manier waarop Van Top tot Teen uw persoonsgegevens verwerkt? Meld dat alstublieft, zodat we daar een bevredigende oplossing voor kunnen vinden.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 maart 2020.

Nieuwe versies van deze privacyverklaring worden altijd op de website petrafontijn.nl gepubliceerd. Als u deze verklaring geregeld raadpleegt, blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen.